Menu

Långsiktiga effekter av klimatförändringar

Prognoser för framtida klimatförändrings-scenarier innebär vilka effekter global uppvärmning får på såväl människor som planeten. I dagens läge är det en högst aktuell fråga vad några graders ökning i temperaturen får för effekt. Hur förändras miljö och ekosystem av två till fyra grader högre värme? Faktumet att jordens befolkning beräknas öka till 11 miljarder år 2100 har dagens åtgärder stor betydelse för framtida generationer.

3 scenarier av klimatförändringar

Inom klimatforskning råder konsensus om att den globala temperaturen kommer stiga med mellan två och fem grader fram till år 2100. Detta händer om inte betydande ansträngningar görs för att minska utsläppen globalt. Det mildaste scenariot är två graders ökning medan den mest drastiska är fem grader.

Även om de flesta experter och forskare inom klimatvetenskap är överens om nämnda analys finns kritik som motsätter sig analysen eller aspekter av den. Klimatskepticism från organiserat håll stöttas ofta av industriella och politiska intressen.

Kom ihåg att det inte bara är miljön utomhus som spelar roll för vårt välbefinnande. Hemmets miljö är minst lika viktigt och många bor i radonfyllda hus. Kolla enkelt upp ifall radon finns i huset genom att vända dig till ett bra företag som https://radea.se/ som gärna hjälper till. Se detta som en miljövänlig städning.

Här följer tre globala effekter som kan uppstå om nuvarande klimatförändringar fortsätter.

1. Amazonas regnskog blir öken: Avskogning i kombination med högre temperaturer riskera förvandla Amazonas regnskog till ett Sahara-liknande ekosystem.

2. Storskalig smältning av Arktis havsis: Vid tre graders global temperaturökning kommer stora delar av Arktis havsis smälta på sommaren. Detta skulle få förödande konsekvenser och leda till en förhöjd havsnivå på upp till två meter, något som kommer bli tydligt vid de flesta kuster.

3. Mer frekventa och starkare orkaner: Frekvensen och varaktigheten av starka orkaner har ökat de senaste decennierna. En sannolik teori är att det beror på ett varmare klimat som orsakas av människan.